Zadania UE

WFOŚiGW w Wrocławiu wspiera finansowo Beneficjentów w wykorzystaniu środków unijnych. Fundusz udziela wsparcia merytorycznego i finansowego podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie ze środków UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Środki statutowe WFOŚiGW w Wrocławiu będą przeznaczane w pierwszej kolejności na uzupełnienie dofinansowania zadań realizowanych w/w Programach (zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska oraz Listą przedsięwzięć priorytetowych).

WFOŚiGW we Wrocławiu jest uczestnikiem projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców, w zakresie efektywności energetycznej i OZE” zainicjowanego przez NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

WFOŚiGW we Wrocławiu na mocy porozumienia z Ministrem Środowiska obsługiwał projekty dolnośląskich samorządów o wartości do 25 mln euro z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2017-10-04 23:39:54
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Robert Borkacki
Liczba wyświetleń strony: 2457
Historia zmian strony: 5