Czyste powietrze

Zadbaj o swój kawałek nieba

 

Przestań się truć! Przestań się truć!

Dym z komina zawiera pyły i inne zanieczyszczenia, w tym substancje rakotwórcze!


Zanieczyszczenia powietrza mają negatywny wpływ na nasz organizm.
Mogą powodować:
Czyste powietrze - zaburzenia pracy wątroby

zaburzenia pracy wątroby

Czyste powietrze - alergie

alergie

Czyste powietrze - niedokrwienie serca

niedokrwienie serca

Czyste powietrze - choroby płuc

choroby płuc

Czyste powietrze - bóle głowy

bóle głowy

Pyły i gazy są emitowane do powietrza głównie w wyniku:

 • spalania paliw stałych w piecach i kotłach domowych (tzw. niska emisja)
 • spalania paliw płynnych w silnikach samochodowych (tzw. emisja liniowa)
 • spalania paliw stałych w energetyce i przemyśle (tzw. wysoka emisja)
 • procesów przemysłowych
 • emisji wtórnej zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych np. dróg, chodników, boisk oraz powierzchni pylących

To my tworzymy atmosferę

Czyste powietrze - Ogrzewaj mądrze

Ogrzewaj mądrze
Podłącz budynek do sieci ciepłowniczej lub gazowej, zainwestuj w kocioł nowej generacji i opał wysokiej jakości lub inne, nowoczesne źródło ciepła.

Czyste powietrze - Reaguj

Reaguj na zachowania sąsiadów
Osoby, które palą odpady, szkodzą również Tobie.

Czyste powietrze - Dbaj o okoliczną zieleń

Dbaj o okoliczną zieleń
Drzewa i krzewy produkują tlen i pochłaniają część zanieczyszczeń.

Czyste powietrze - Ogranicz jazdę samochodem

Ogranicz jazdę samochodem
Dbaj o jego stan techniczny.

Czyste powietrze - Dawaj dobry przykład

Dawaj dobry przykład
Edukuj najmłodszych - pozytywne nawyki u dzieci zaowocują czystszym powietrzem w przyszłości. Rozmawiaj na temat ochrony powietrza z rodziną.

Czyste powietrze - Wybieraj mądrze

Wybieraj mądrze
Postaw na odpowiednią termoizolację oraz redukuj straty ciepła.

O PROGRAMIE

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje 2 grupy Beneficjentów:

 • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł
 • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  1400 zł- w gospodarstwie wieloosobowym
  1960 zł- w gospodarstwie jednoosobowym


Terminy

Terminy

 • Realizacja programu: lata 2018-2029
 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie tj. przed 15.05.2020r.


Nabór wniosków

Nabór wniosków

 • Prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco.
 • Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz są przyjmowane przez gminy, które przystąpiły do realizacji programu.
 • Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania są zamieszczone na stronach internetowych właściwych WFOŚiGW.


Warunki dofinansowania

Warunki dofinansowania

 1. W ramach Programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
 2. W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach Programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym.
 3. Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku.
 4. Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.:
  - został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,
  - zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  - nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej.
 5. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.
 6. Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal

Ważne: Informujemy, że wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze muszą być zgodne z "Programem ochrony powierza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych" Szczegóły

Infolinia

Czyste Powietrze

71 333 0950
Czyste powietrze info

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2020-05-15 07:55:43
Opublikował: Administrator systemu 2018-09-12 12:12:45
Liczba wyświetleń strony: 80520