Czyste powietrze

Część I: dla beneficjentów chcących skorzystać z podstawowego poziomu dofinansowania


Osoby fizyczne, których dochód roczny nie przekracza kwoty 135 000 zł, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W przypadku, gdy beneficjent uzyskuje dochody z różnych źródeł, należy je zsumować, przy czym suma tych dochodów nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

Dofinansowanie w formie

 1. dotacji,
 2. dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

 

Część II: dla beneficjentów chcących skorzystać z podwyższonego poziomu dofinansowania


Osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
  • 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie może przekraczać czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie w formie

 1. dotacji,
 2. dotacji z prefinansowaniem,
 3. dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego,
 4. pożyczki dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla beneficjentów (uruchomienie w późniejszym terminie).

 

Część III: dla beneficjentów chcących skorzystać z najwyższego poziomu dofinansowania

Osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
  • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie w formie

 • dotacji,
 • dotacji z prefinansowaniem,
 • pożyczki dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla beneficjentów (uruchomienie w późniejszym terminie).

 

Trzy formy dofinansowania

 • Dotacja
  Dofinansowanie polegające na wypłacie przyznanych środków.
 • Dotacja z prefinansowaniem
  Dofinansowanie polegające na wypłacie części dotacji (w formie zaliczki) przed rozpoczęciem przedsięwzięcia lub na jego początku oraz pozostałej części dotacji po zakończeniu realizacji całego przedsięwzięcia.
 • Dotacja na częściową spłatę kredytu kapitału bankowego
  Dofinansowanie na częściową spłatę kapitału kredytu, wypłacanego przez banki, które są partnerami programu „Czyste Powietrze”.

 

Trzy ścieżki składania wniosków


Wybierz najwygodniejszą dla siebie ścieżkę złożenia wniosku o dofinansowanie:

 • na stronie gov.pl,
 • w urzędzie,
 • w wybranych bankach (Lista banków),

Szczegółowo opisane ścieżki wnioskowania znajdziesz w instrukcji w kroku 4.

 

Warto wiedzieć

 • Wnioski składane w ramach programu „Czyste Powietrze” rozpatrywane są przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), właściwe dla lokalizacji budynku, w którym realizowane jest przedsięwzięcie.
 • Wniosek składany papierowo należy wysyłać do właściwego wfośigw zgodnie z powyższą zasadą.
 • Wnioski złożone do niewłaściwego terytorialnie wfośigw lub NFOŚiGW nie będą rozpatrywane.

 

Klauzule informacyjne


Klauzula informacyjna o współadministrowaniu danymi osobowymi w PP Czyste Powietrze oraz Instytucję Koordynującą i Instytucję odpowiedzialną za realizację inwestycji.


Klauzule informacyjne w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, w tym jako projektu grantowego, w ramach Programu Fundusze Europejskie Na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 ( FENiKS), dla osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją Programu „Czyste Powietrze”.

Opublikował: Administrator systemu 2024-04-28 10:30:42
Liczba wyświetleń strony: 2343