Deklaracja dostępności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-29

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-29


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej weWrocławiu posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami, takie jak:

 • Na stronie internetowej można za pomocą odpowiedniego klawisza przełączyć yzw. "wysoki kontrast" na spełniający wymagania WCAG.
 • Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza na górze strony oznaczonego literą A w różnej wielkości.
 • Strona prezentuje poziom zgodności AA.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Strona wyposażona jest w funkcjonalność umożliwiającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka), poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design), można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego


Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-04-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Speruda (Koordynator ds. dostępności), e-mail: dsperuda@fos.wroc.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 333 09 36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność informacyjna

1. WFOŚiGW we Wrocławiu zapewnia możliwość (po wcześniejszym umówieniu terminu) skorzystania, przez osoby uprawnione z pomocy wpisanych do rejestru tłumaczy: języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

2. Pomoc osoby trzeciej - zgłoszenia na poczta@fos.wroc.pl

3. Komunikacja mailowa - poczta@fos.wroc.pl

Działalność podmiotu publicznego realizowana jest obecnie w 5 lokalizacjach.


Dostępność architektoniczna budynku WFOŚiGW we Wrocławiuprzy ul. Jastrzębiej 24

Budynek kilkukondygnacyjny, wpisany do rejestru Miejskiego Konserwatora Zabytków przystosowany do celów statutowych podmiotu.

 • budynek z windą,

 • dwa wejścia do budynku: główne schodami, boczne bez schodów - z poziomu chodnika,

 • parking na terenie posesji z wyznaczonym miejscem dla osoby ze szczególnymi potrzebami,

 • do budynku można wejść z psem asystującym,

 • w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Dostępność architektoniczna budynku Biura WFOŚiGW we Wrocławiu ul. Racławicka 13

Budynek kilkukondygnacyjny. Pomieszczenia biurowe WFOŚiGW we Wrocławiu znajdują się na 2 piętrze i poddaszu budynku.

 • brak windy,

 • brak parkingu.


Dostępność architektoniczna budynku Oddziału Biura WFOŚiGW we Wrocławiu w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 31/32 Jelenia Góra

Budynek kilkukondygnacyjny, wpisany do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przystosowany do celów statutowych podmiotu.

 • brak windy,

 • brak parkingu,

 • do budynku można wejść z psem asystującym,

 • w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W lokalu na parterze siedziby Oddziału w Jeleniej Górze usytuowany jest punkt obsługi klientów dostępny dla osoby ze szczególnymi potrzebami.


Dostępność architektoniczna budynku Oddziału Biura WFOŚiGW we Wrocławiu w Wałbrzychu, ul. Kolejowa 8 Szczawno Zdrój

Oddział Biura znajduje się na parterze kilkukondygnacyjnego budynku wpisanego do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który przystosowano do celów statutowych podmiotu.

 • brak podjazdu przy wejściu do budynku dla osoby ze szczególnymi potrzebami w zakresie ruchu,

 • parking na terenie posesji bez wyznaczonego miejsca dla osoby ze szczególnymi potrzebami,

 • do budynku można wejść z psem asystującym.


Dostępność architektoniczna budynku Oddziału Biura WFOŚiGW we Wrocławiu w Legnicy,         ul. Okrzei 16 Legnica

Budynek kilkukondygnacyjny, wpisany do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przystosowany do celów statutowych podmiotu.

 • brak podjazdu przy wejściu do budynku dla osoby ze szczególnymi potrzebami w zakresie ruchu,

 • parking na terenie posesji bez wyznaczonego miejsca dla osoby ze szczególnymi potrzebami,

 • do budynku można wejść z psem asystującym.