O nas

   PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 1. Finansowe wspieranie ochrony środowiska
 2. Status i forma prawna
 3. Nasi Beneficjenci
 4. Formy udzielanego wsparcia: pożyczki i dotacje
 5. Zasady gospodarki finansowej i przychody

Finansowe wspieranie ochrony środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, jako regionalna instytucja finansów publicznych, jest od przeszło 20 lat strategicznym partnerem samorządów, oraz innych podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska. Nasza działalność jest ukierunkowana na finansowe wspieranie przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości, w oparciu o konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu bezpieczeństwa ekologicznego kraju i realizacji programów ekologicznych regionu (art. 400a. ust. 1 pkt. 1-9 i 11-42 ustawy Prawo ochrony środowiska).

Podstawowymi priorytetami środowiskowym wspieranymi przez Fundusz są:

 • szeroko rozumiana ochrona atmosfery (w tym odnawialne źródła energii i poprawa efektywności energetycznej)
 • ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi,
 • racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
 • ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów,
 • edukacja ekologiczna.

Cel strategiczny Funduszu jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku.

Status i forma prawna

WFOŚiGW we Wrocławiu działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 519). Fundusz posiada osobowość prawną i jest samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poźn. zm.). Fundusz do dnia 31.12.2009 r. był wojewódzkim funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Nasi Beneficjenci

O wsparcie finansowe WFOŚiGW we Wrocławiu mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz ich stowarzyszenia,
 • jednostki budżetowe,
 • publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • nieprowadzące działalności gospodarczej stowarzyszenia, związki wyznaniowe, fundacje, inne jednostki o charakterze opiekuńczo,
 • wychowawczym, kultury fizycznej, oświatowym, kulturalnym i badawczym,
 • przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 672) i pozostałe osoby prawne posiadające zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych.

Formy udzielanego wsparcia: pożyczki i dotacje

Fundusz udziela beneficjentom ze swoich środków dwóch rodzajów pożyczek: pożyczek zasadniczych i pożyczek na zachowanie płynności finansowej. Działalność dotacyjna (łącznie z umorzeniami, dopłatami do oprocentowania i kapitału, przekazaniem środków państwowym jednostkom budżetowym i in.) stanowi nadal znaczący udział w strukturze wydatków Funduszu.

Zasady gospodarki finansowej i nasze przychody

Na podstawie art. 400q Prawo ochrony środowiska, WFOŚiGW we Wrocławiu prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie oraz kosztów działalności. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą przychodami Funduszu są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, a także z tytułu kwot pieniężnych uzyskanych na podstawie decyzji o ograniczeniu oddziaływania na środowisko i jego zagrożeniu oraz przywrócenie środowiska do stanu właściwego. 

Zasady gospodarki finansowej Funduszu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej ( Dz.U. z 2010 r., Nr 226, poz. 1479).

 

 

Ostatnio zmodyfikował: Administrator systemu 2017-09-27 09:20:59
Opublikował: Administrator systemu 2009-11-20 12:11:04
Liczba wyświetleń strony: 72170
Historia zmian strony: 17