Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

1. Czy w przypadku gdy:

a.wnioskodawca uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę, która stanie się prawomocna po dniu zakończenia składania wniosków, w okresie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia,

b.uzyskane decyzje o pozwoleniu na budowę zostały wydane na gminę - w trakcie przygotowania wniosku Rada Gminy podjęła uchwałę o przeniesieniu uprawnień Wnioskodawcy i Beneficjenta na spółkę wodno- ściekową, w której gmina ma 100 % udziałów. Został złożony wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę, decyzja o przeniesieniu pozwolenia zostanie uzyskana po dniu zakończenia składania wniosków, w okresie oceny formalnej o merytorycznej I stopnia, możliwe jest uznanie za spełnione dodatkowe kryterium formalne: gotowość techniczna projektu do realizacji oraz przyznanie punktów w ramach oceny merytorycznej I stopnia, kryterium 6: przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji (wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań)?

ad.1.a

W przypadku, w którym Wnioskodawca załączył do wniosku o dofinansowanie decyzję o pozwoleniu na budowę, która nie była jeszcze prawomocna w dniu złożenie wniosku, można uznać taka decyzję podczas weryfikacji wniosku w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne I stopnia pod warunkiem, że stanie się ona prawomocna przed zakończeniem oceny merytorycznej I stopnia.

ad. 1.b

W sytuacji gdy pozwolenie na budowę zostało wydane na inny podmiot niż Beneficjent, jednak wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o przeniesienie pozwolenia przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, dokument ten może zostać uznany pod warunkiem, że decyzja o przeniesieniu zostanie uzupełniona przed zakończeniem oceny merytorycznej I stopnia.

W związku z powyższym w obu przypadkach powinno się wezwać Beneficjenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia decyzji. Zakładając, że ww. decyzje administracyjne zostaną przedłożone przed zakończeniem oceny merytorycznej I stopnia, można uznać, że kryterium formalne: gotowość techniczna projektu do realizacji oraz kryterium merytoryczne I stopnia: przygotowanie projektu- gotowość do realizacji inwestycji zostały spełnione dla przedmiotowych zadań.

2. Gmina uzyskała decyzję o pozwolenie na budowę dla całego zakresu przedsięwzięcia i w trakcie przygotowania wniosku Rada Gminy podjęła uchwałę o przeniesieniu uprawnień Wnioskodawcy i Beneficjenta na spółkę wodno- ściekową, w której gmina ma 100% udziałów. Zostały złożone wnioski o przeniesienie pozwoleń na budowę. Decyzje starosty dla całego zakresu przedsięwzięcia o przeniesieniu zostały uzyskane do dnia zakończenia składania wniosków, ich prawomocność zostanie zweryfikowana - w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej Wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień w sprawie zakończenia procedury ww. decyzji administracyjnych. Decyzje o przeniesieniu pozwolenia na budowę wydawane przez Wojewodę Dolnośląskiego - w zakresie przejść kanałami pod drogami wojewódzkimi, krajowymi i torem kolejowym: 5 decyzji zostanie uzyskanych w czasie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia - wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień w sprawie uzyskania decyzji o przeniesieniu; jedna decyzja Wojewody Dolnośląskiego o przeniesieniu pozwolenia zostanie uzyskana po zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej I stopnia- wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę został złożony w dniu 28.04.09r. W związku z powyższym czy możliwe jest uznanie za spełnione dodatkowe kryterium formalne: gotowość techniczna projektu do realizacji oraz przyznanie punktów w ramach oceny merytorycznej I stopnia, kryterium 6: przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji (wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań)?

W sytuacji gdy wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o przeniesienia pozwolenia na budowę przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, dokument ten może zostać uznany pod warunkiem, że decyzja o przeniesieniu zostanie uzupełniona i stanie się prawomocna przed rozpoczęciem prac przez Grupę Roboczą tj. przed rozpoczęciem oceny wniosku pod względem kryteriów merytorycznych II stopnia. W opisanej sytuacji należy mieć na uwadze wskazówki IZ zgodnie z którymi „w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest przedłożenie dokumentu uzyskanego po dniu zakończenia składania wniosków o ile dokument jest uzyskiwany od innego organu, a wnioskodawca dołożył należytej staranności występując odpowiednio wcześniej o jego uzyskanie i z przyczyn niezależnych nie otrzymał go na czas”.

3. Czy projekt może być realizowany przed uzyskaniem dofinansowania?

Tak, gdyż początek okresu kwalifikowania wydatków dla projektów realizowanych w ramach POIiŚ stanowi data 1 stycznia 2007 r. - z zastrzeżeniem szczególnych zasad dotyczących projektów podlegających regułom pomocy publicznej.

4. Dlaczego aglomeracje małe w pobliżu 15 tys. RLM są poszkodowane w momencie oceny wniosków dostają lub nie dostają punkty za to, że są małą aglomeracją. Już na etapie oceny projektu są na gorszej pozycji? Czy można to zmienić, żeby nie oceniać aglomeracji pod względem jej wielkości. Jeżeli do POIiŚ kwalifikują się aglomeracje powyżej 15 tys. RLM, to tak powinno zostać.

Kryteria wyboru projektów zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ w skład, którego wchodzą przedstawiciele ministerstw sektorowych, organizacji pozarządowych oraz samorządów. W trakcie prac nad kryteriami wyboru projektów, członkowie Komitetu Monitorującego mieli możliwość zgłaszania uwag do przedstawionych propozycji (zarówno w trakcie obrad Komitetu Monitorującego jak również w trakcie konferencji uzgodnieniowej, która odbyła się w Ministerstwie Środowiska 14 lutego br.), tym samym mieli realny wpływ na ostateczny kształt przyjętych kryteriów. Podczas prac nad kryteriami dla I osi priorytetowej nie zostały zgłoszone uwagi odnośnie brzmienia i zasad oceny dla kryterium „Wielkość aglomeracji”.

5. Według jakiego dokumentu należy wykazać wielkość aglomeracji? KPOŚK czy rozporządzenia ustanawiającego aglomerację?

We wniosku należy wykazać najbardziej aktualną wielkość aglomeracji, zgodną z rozporządzeniem ustanawiającym aglomerację.

6. Spółka komunalna obsługuje dwie oczyszczalnie ścieków, położone w różnych aglomeracjach. Czy możliwe jest złożenie dwóch odrębnych wniosków dla każdej aglomeracji?

Tak, jeśli są to aglomeracje powyżej 15 tys. RLM.

7.Czy potencjalny Beneficjent (który ma podpisaną pre-umowę) powinien umieścić tablice promocyjne po rozpoczęciu realizacji robót, które są objęte zakresem projektu, czy dopiero po podpisaniu umowy?

Wymóg umieszczania przez beneficjentów tablic informacyjnych w miejscu realizacji projektu ma zastosowanie wyłącznie do beneficjentów, w znaczeniu podmiotów realizujących projekty finansowane na podstawie umowy o dofinansowanie projektu. Tym samym obowiązek umieszczania tablicy informacyjnej nie dotyczy podmiotów, które dopiero ubiegają się o dofinansowanie projektu, niezależnie od stopnia zaawansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych. Obowiązek umieszczenia tablic informacyjnych pojawia się dopiero z chwilą zawarcia umowy o dofinansowanie ( a nie pre-umowy).

Opublikował: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 21407