Dokumenty

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego

plik do pobrania PDF

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r.ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz FunduszuSpójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

plik do pobrania PDF 1,3MB

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/1994

plik do pobrania PDF 210KB

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r.ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego orazFunduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 ParlamentuEuropejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego

plik do pobrania PDF 1,2MB

Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999

plik do pobrania PDF 326KB

Rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 roku określające przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

plik do pobrania PDF 150KB

Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)

plik do pobrania PDF 233KB

Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dni 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. U. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006r.)

plik do pobrania PDF 245KB

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności), dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r.

plik do pobrania PDF 1,3MB

Te i inne ważne dokumenty są także dostępne na stronach www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Obowiązujące wytyczne horyzontalne MRR

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.0, zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z 21 grudnia 2011 r.)

plik do pobrania PDF 3,32MB

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.12 z dnia 4 lutego 2013 r.)

kliknij tutaj SZOP

Załączniki do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ

Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – Kryteria wyboru projektów – dokument zaktualizowany przez XXIII Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko, przyjęty uchwałą z 30 stycznia 2013 r. ( wersja 3.13 z dnia 9 kwietnia 2013r)

załącznik nr 1

Załącznik nr 2 do Szczegółowego Opisu Priorytetów POIiŚ – organizacja systemu oceny i wyboru projektów (wersja dokumentu 3.13 z 9 kwietnia 2013 r.)

załącznik nr 2

Załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Priorytetów POIiŚ – Tabela 1. Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na Priorytety i Działania (wersja dokumentu 3.13 z 9 kwietnia 2013 r.)

załącznik nr 3

Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – wydatki przeznaczone na realizację Strategii Lizbońskiej (wersja dokumentu 3.13 z 9 kwietnia 2013 r.)

załącznik 4

Załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania (wersja dokumentu 3.13 z 9 kwietnia 2013 r.)

załącznik nr 5

Wytyczne obowiązujące

Wytyczne horyzontalne Ministra Rozwoju Regionalnego dla Programów 2007-2013 Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego dla POIiŚ

Polskie akty prawne

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

plik do pobrania PDF 200KB

Ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

plik do pobrania PDF 524KB

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego

plik do pobrania PDF 275KB

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych

plik do pobrania PDF 265KB

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych

plik do pobrania PDF 649KB

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

plik do pobrania PDF 559KB

Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

plik do pobrania PDF 575KB

Te i inne ważne dokumenty są także dostępne na stronach www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zasady promocji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich

Instytucje uczestniczące w zarządzaniu i wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce oraz beneficjenci środków unijnych prowadzą szereg różnorodnych działań informacyjnych i promocyjnych poświęconych poszczególnym funduszom, programom i projektom.

Obowiązki beneficjentów

Obowiązek prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych ciąży także na beneficjentach unijnej pomocy. Jeśli więc jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich i realizujesz projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Narodowej Strategii Spójności, ważne jest, abyś wiedział, że każdy beneficjent ma obowiązek prowadzić działania informacyjne i promocyjne skierowane do opinii publicznej zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu. Forma działań informacyjnych i promocyjnych różni się w zależności od charakteru projektu oraz wartości przyznanego dofinansowania publicznego...

Więcej: www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/Zasady.aspx

Dokumenty dotyczące informacji i promocji są dostępne na stronie:

http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx
  • Zasady promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ 2007-2013
  • Zasady zastosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocjii projektów POIiŚ
  • Strategia komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013
  • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji
  • Plan komunikacji Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo

Poniżej zamieszczone są logotypy Programu Infrastruktura i Środowisko obowiązujące w latach 2007-2013 w różnych formatach do pobrania.

Informacja dotyczy wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro.

Karta zamówienia

plik do pobrania PDF

Regulamin udzielania zamówień

plik do pobrania PDF

Opublikował: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 21444