Rola WFOSiGW

Rola WFOSIGW we Wrocławiu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na mocy porozumienia z Ministrem Środowiska obsługuje projekty dolnośląskich samorządów o wartości do 25 mln euro z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Projekty dotyczą osi priorytetowych: I. Gospodarki wodno-ściekowej i II. Gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi. Za unijne pieniądze powstaną m.in. nowoczesne oczyszczalnie i instalacje do unieszkodliwiania odpadów.

Wrocławski Fundusz - Instytucja Wdrażająca - będzie m.in.:

  • przekazywał środki unijne
  • rozliczał i nadzorował realizację inwestycji
  • udzielał niskooprocentowanych pożyczek

Zespół

W WFOŚiGW we Wrocławiu działa specjalnie utworzony na potrzeby obsługi POIiŚ Wydział Funduszy Europejskich. Pracują w nim specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się projektami z gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami a także analizami ekonomiczno–finansowymi.

Wydatki osobowe, wydatki na wdrażanie i podnoszenie kwalifikacji oraz informację i promocję ponoszone przez WFOŚiGW we Wrocławiu jako Instytucję Wdrażającą są współfinansowane ze środków pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Opublikował: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 21156