Programy

Wymiana pieców

Czy w przypadku ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach Programu PONE, właściciel mieszkania/domu prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą w tym obiekcie, może do rozliczenia przedstawić fakturę na np. zakup kotła, która byłaby wystawiona na firmę- tj. prowadzoną działalność gospodarczą.

Nie. Podstawą przedmiotowego programu jest wymiana pieców w mieszkaniach/domach i co do zasady jest skierowany do określonego grona Beneficjentów - mieszkańców Dolnego Śląska, którzy dotychczas nie mogli korzystać z dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu.

Podmioty gospodarcze mogły i mogą finansować przedsięwzięcia związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko, w tym wymianę źródeł ogrzewania, z wykorzystaniem środków WFOŚiGW we Wrocławiu na zasadach ogólnych.

 

Kto wydaje certyfikaty dla kotłów klasy 5?

Certyfikaty potwierdzające, że zainstalowany kocioł spełnia wymogi 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012.

Według aktualnego stanu wiedzy WFOŚiGW we Wrocławiu, akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, do wydawania stosownych certyfikatów posiadają:

  • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze,
  • Instytut Energetyki, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa – Laboratorium Kotłów i Urządzeń Grzewczych, ul Dostawcza 1, 93-231 Łódź,
  • Instytut Energetyki, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa – Laboratorium Kotłów, Turbin, Urządzeń Grzewczych i Odpylających oraz Emisji Pyłowo-Gazowej, ul. Dostawcza 1, 93-231 Łódź,
  • Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa – Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego, ul. Małeckiego 29, 60-706 Poznań.
  • „THERMO-TECH” Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o., ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków.

Dane innych jednostek akredytujących w Europie będących sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation), których certyfikaty zgodnie z Regulaminem Programu SMOG STOP będą honorowane, można znaleźć na stronie internetowej: http://www.european-accreditation.org/ea-members

 

Czy Gmina może określić mniejszy koszt kwalifikowany niż wskazany w programie?

Tak. Gmina może we własnym regulaminie ustalić INNY limit kosztów kwalifikowanych niż wynikający z zasad Programu. Jeżeli Gmina ustali niższy limit kosztu kwalifikowanego, może otrzymać pożyczkę do wysokości 50% ustalonego przez Gminę obniżonego kosztu kwalifikowanego oraz umorzenie proporcjonalne do udzielonej pożyczki (50 %) .Jeżeli Gmina ustali wyższy limit kosztu kwalifikowanego, to otrzyma dofinansowanie zgodne z zasadami Programu, a wszelkie różnice w wysokości dofinansowania dla Beneficjentów końcowych będzie musiała pokryć z własnych środków.

 

Czy Gmina może dofinansować Beneficjentowi końcowemu więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji?

Tak. Jeżeli Gmina dysponuje własnymi środkami na pokrycie nadwyżki dofinansowania ponad 50 %. W ramach Programu może otrzymać pożyczkę jedynie na sfinansowanie maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji – zgodnie z limitami określonymi w Programie.

 

Czy w ramach programu możliwa jest wymiana pieca na paliwa stałe 5 klasy na odnawialne źródła energii?

Nie. W ramach programu możliwa jest wymiana jedynie kotłów nie spełniających parametrów klasy 5.

 

Czy właściciele mieszkań w budynku wielorodzinnym wnioskując o wymianę kotłowni ogrzewającej ich mieszkania powinni zgłosić się jako 1 nieruchomość?

Nie. Każde mieszkanie powinno być zgłoszone jako odrębna nieruchomość, muszą zgłosić akces wszyscy właściciele mieszkań w tym budynku i kotłownia musi być współwłasnością wszystkich właścicieli mieszkań.

 

Czy beneficjentami końcowymi mogą być właściciele mieszkań w budynku wielorodzinnym, posiadającym wspólną kotłownię będącą ich współwłasnością?

Tak, za wyjątkiem nieruchomości objętych spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu lub nieruchomości przeznaczone na działalność gospodarczą.

 

Kto powinien być płatnikiem faktur kosztowych w ramach programu – Gmina, czy Beneficjent końcowy?

Właściciel nieruchomości, beneficjent końcowy, realizujący zadanie wymiany źródła ciepła. W szczególnej sytuacji, gdy takie zapisy będą w regulaminie, gmina będąca zleceniodawcą inwestycji i płatnikiem faktur.

 

Czy kosztem kwalifikowanym może być wyburzenie więcej niż jednego pieca na terenie jednej nieruchomości?

Tak. Aby otrzymać dofinansowanie w ramach Programu konieczna jest likwidacja wszystkich źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi. Koszt ich usunięcia stanowi koszt kwalifikowany (do wysokości limitu kosztów kwalifikowanych określonych w Programie).

 

Czy odbiór kominiarski jest kosztem kwalifikowanym?

Tak.

 

Czy koszt pierwszego uruchomienia kotła jest kosztem kwalifikowanym?

Tak.

 

Czy Beneficjent końcowy musi umieszczać informacje o pochodzeniu środków z WFOŚiGW w miejscu realizacji inwestycji (np. na nowym piecu)?

Nie. Informacja o realizacji Programu powinna być umieszczona jedynie na terenie siedziby Jednostki Samorządu Terytorialnego realizującej Program.

 

Jaka musi być minimalna trwałość projektu?

Minimalna trwałość projektu wynosi 24 miesiące liczone od terminu wypłaty ostatniej raty pożyczki.

 

Czy beneficjenta końcowego może reprezentować pełnomocnik?

Tak. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

 

Czy niepełnoletniego właściciela nieruchomości może reprezentować opiekun prawny?

Tak. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

 

Czy można uzyskać dofinansowanie do wymiany źródła ciepła w istniejącym obiekcie, który nie był dotychczas użytkowany (zakup / remont istniejącego budynku lub lokalu)?

Tak, o ile w obiekcie istnieje sprawne źródło ciepła opalane paliwem stałym, które kwalifikuje się do wymiany w ramach Programu.

 

Czy do zakupów w ramach Programu wymagane jest stosowanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

To zależy od zapisów regulaminu ustanowionego przez gminę. Jeżeli gmina jest zleceniodawcą inwestycji to obowiązuje ją Ustawa Prawo Zamówień Publicznych. Jeżeli zleceniodawcą jest osoba fizyczna, to nie obowiązują jej te przepisy.

 

Czy w ramach Programu można sfinansować instalację odnawialnych źródeł energii?

Można sfinansować instalację OZE jeżeli w efekcie końcowym nastąpi likwidacja dotychczasowego pieca na paliwa stałe.

 

Czy koszt umieszczenia informacji o pochodzeniu środków z WFOŚiGW stanowi koszt kwalifikowany?

Nie. WFOŚiGW nie narzuca obowiązkowej formy prezentacji takiej informacji, w związku z tym nie stanowi ona kosztu kwalifikowanego.

 

Wnioskodawca posiada 2 źródła ogrzewania: gazowe oraz piec kaflowy. Czy w ramach programu może wymienić oba źródła (piec gazowy starego typu i węglowy) na jeden piec gazowy nowszej generacji?

Wnioskodawca taki może skorzystać z dofinansowania w ramach „Programu” jednak kosztem kwalifikowalnym w tym przypadku byłyby jedynie koszty związane z likwidacją pieca/kotła na paliwa stałe (i to pod warunkiem, że źródło to jest użytkowane) oraz koszty nowego źródła i instalacji z tym związanej. Koszt likwidacji starego kotła gazowego jest kosztem niekwalifikowanym.

 

Jak rozumieć definicję domku jednorodzinnego w przypadkach gdy: 1. Jest domek jednorodzinny w którym mieszkają 2 rodziny i mają różne źródła ciepła. 2. Jest domek jednorodzinny (bliźniak) przedzielony ogrodzeniem posiadającym dwa odrębne wejścia, dwa różne źródła ciepła, dwa różne numery działek. W powyższych sytuacjach wnioskodawca otrzyma dofinansowanie na 1 dom jednorodzinny, czy dwa odrębne domy jednorodzinne?

W przypadku domu jednorodzinnego, stanowiącego jedną nieruchomość, pomimo dwóch źródeł ciepła, limit kosztów kwalifikowanych wynosi 20 tys. zł.
W przypadku domu tzw. bliźniaka, gdzie każda część stanowi odrębną nieruchomość, każdą część traktujemy jako dom jednorodzinny z maksymalnym poziomem kosztów kwalifikowanych 20 tys. zł. Podobnie traktowane są poszczególne nieruchomości (budynki) w zabudowie szeregowej.

 

Czy można rozliczyć dotację jeżeli inwestycja będzie finansowana z kredytu udzielonego przez bank? Bank zapłaci za wymianę kotła, ale spłata kredytu zostanie rozłożona na raty np. na okres 3 lat.

Tak. Można rozliczyć dotację w przypadku sfinansowania inwestycji poprzez kredyt bankowy, jednakże faktury za wykonane prace muszą być wystawione na właściciela nieruchomości, a kapitał kredytu nie podlega umorzeniu.

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2018-05-09 12:29:04
Opublikował: Sylwester Tyszkowski 2017-10-03 13:18:44
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 7039
Historia zmian strony: 6