Dofinansowanie na zasadach ogólnych

UR - Pozostałe dziedziny

Aktywna oferta

  • Wprowadzanie programów oszczędzania surowców i energii
  • Realizacja prac badawczych i ekspertyz związanych z ochroną środowiska
  • Wdrażanie programów czystszej produkcji i systemów zarządzania środowiskowego
  • Poprawa klimatu akustycznego na terenach zagrożonych hałasem
  • Zadania z zakresu monitoringu środowiska, a zwłaszcza państwowego monitoringu środowiska
  • Zapobieganie i likwidacja poważnych awarii i ich skutków mających wpływ na środowisko, w tym wyposażenie systemu automatyki, sterowania i monitoringu przy obiektach hydrotechnicznych
  • Remonty i odtworzenia obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej zniszczonych przez powódź i inne klęski żywiołowe oraz urządzeń do utrzymywania dobrego stanu wałów przeciwpowodziowych i zapór zbiorników retencyjnych
  • Wdrażanie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, a w szczególności tworzenia baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk 2017-10-05 08:29:25
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 651
Historia zmian strony: 1