Dofinansowanie na zasadach ogólnych

Umorzenia

Aktywna oferta

Pożyczki mogą być częściowo umarzane, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 • terminowe zakończenie zadania i uzyskanie planowanego efektu ekologicznego lub rzeczowego, zawarte w umowie pierwotnej bez aneksów,

 • spłacenie 85% udzielonej pożyczki z oprocentowaniem w terminach ustalonych
  w umowie,

 • wywiązanie się pożyczkobiorcy z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska i kar za naruszenie wymogów, stanowiących przychody Wojewódzkiego Funduszu.

Pożyczki udzielone na wykonanie następujących dokumentacji:

  1. studium wykonalności,

  2. raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

  3. dokumentacja projektowa, w przypadku gdy jest ona wymagalna na etapie przygotowania wniosku,

mogą być umorzone, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

 • pożyczkobiorca przystąpi do realizacji zadania z udziałem środków Unii Europejskiej
  w okresie do 2 lat, licząc od daty przekazania ostatniej raty pożyczki,

 • umorzona kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty umorzenia, spłacenie 85% udzielonej pożyczki z oprocentowaniem w terminach ustalonych w umowie.

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2017-10-03 23:11:46
Opublikował: Robert Borkacki 2017-10-03 23:04:26
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 519
Historia zmian strony: 2