Programy

Prosument

Czy można otrzymać w ramach programu samą dotację bez pożyczki?

Nie. Dofinansowanie jest udzielane w formie pożyczki wraz z dotacją łącznie na 100% kosztów kwalifikowanych pod warunkiem dotrzymania limitów określonych w programie (maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych oraz maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany), w tym:

20-40% dofinansowania (zależnie od rodzaju źródła energii) - w formie dotacji

pozostała część do 100% kosztów kwalifikowanych – w formie pożyczki preferencyjnej

Czy dofinansowanie z programu „Prosument” można łączyć z innymi źródłami finansowania?

Wnioskodawca nie może uzyskać dofinansowania całych lub części kosztów przedsięwzięcia objętych finansowaniem w ramach programu priorytetowego z innych środków publicznych. Natomiast samorząd może zaoferować swoim mieszkańcom finansowanie przedsięwzięcia na korzystniejszych warunkach niż wynikające z programu „Prosument”.

Czy program Prosument dopuszcza wniesienie udziału własnego?

Program przewiduje możliwość uzyskania dofinansowania w formie pożyczki udzielanego łącznie z dotacją do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia. Dotacja dla umów zawieranych w latach 2014-2016 może wynieść do 20% lub do 40% dofinansowania w zależności od rodzaju instalacji.

Jeżeli koszty przedsięwzięcia przewyższają maksymalny limit kosztów kwalifikowanych lub maksymalny limit jednostkowych kosztów kwalifikowanych przewidziany programem, to ta kwota ponad limit może być finansowana ze środków własnych lub innego źródła.

Możliwa jest również sytuacja, gdy beneficjent nie zamierza skorzystać z pełnej wysokości dofinansowania przewidzianej programem, wówczas dofinansowanie ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Przykład:

Instalacja fotowoltaiczna 3 kWp
Maksymalny koszt kwalifikowany: 21 000 zł
Udział własny: 5 000 zł
Dofinansowanie: 16 000 zł (21 000 zł – 5 000 zł)
Dotacja ( 40%): 6 400 zł
Pożyczka: 9 600 zł

Jedno z wymagań dla instalacji fotowoltaicznej mówi, że system powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenia: przeciwprzepięciowe, odgromowe, o ile to wynika z projektu instalacji. Czy są wskazane szczegółowe rozwiązania, jakie należy tu zastosować?

Wytyczne nie precyzują szczegółowych rozwiązań technicznych związanych z zabezpieczeniem instalacji. Wspomniany zapis stanowi tylko przypomnienie dla projektanta i instalatora, że należy za każdym razem ocenić ryzyko i zastosować adekwatne rozwiązania zabezpieczające instalację. Muszą one być zgodne z obowiązującym prawem, odpowiednimi normami technicznymi (np.: PN-HD 60364-7-712) i dobrymi praktykami.

W jaki sposób spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą korzystać z urządzeń do produkcji energii elektrycznej?

Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo energetyczne, wytwarzanie energii elektrycznej celem dokonania jej sprzedaży stanowi działalnością gospodarczą i wymaga uzyskania koncesji URE, za wyjątkiem wytwarzania przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcą.

W przypadku spółdzielni mieszkaniowych sytuacja ma się zmienić po wejściu w życie ustawy o Odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z art. 5 ust. 1 tej ustawy także przedsiębiorca (a więc m.in. spółdzielnia mieszkaniowa) będzie mógł uzyskać przyłączenie mikroinstalacji do sieci na podstawie zgłoszenia, bez konieczności uzyskiwania koncesji i sprzedawać energię do sieci zgodnie z warunkami opisanymi w Rozdziale 4 ustawy.

W trudniejszej sytuacji są wspólnoty mieszkaniowe, które zgodnie z doktryną prawną i poglądami orzecznictwa nie są traktowane jako przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalność gospodarczej. Oznacza to, że nie mają możliwości uzyskanie koncesji URE, a co za tym idzie wprowadzania do sieci energii wyprodukowanej we własnym źródle. Sytuacji nie zmieni w tym zakresie nowa ustawa o OZE , bowiem wprost odwołuje się do pojęcia przedsiębiorcy właśnie w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Jednak w każdym przypadku spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa może zamontować instalację off-gridową, a więc nie podłączoną do sieci i wykorzystywać wyprodukowaną energię na potrzeby własne. Energią odnawialną można zasilać części wspólne w zakresie oświetlenia, windy, pomp obiegowych, domofonu itp. Należy jednak pamiętać o dokładnym doborze instalacji do precyzyjnie zdefiniowanych potrzeb i profilu zużycia oraz w każdym przypadku przewidzieć zagospodarowanie energii w okresach, kiedy wytwarzanie przewyższa odbiór. Można to zrobić poprzez system z akumulatorami lub zasobnikiem ciepłej wody użytkowej.

Czy beneficjent może sfinansować z programu „Prosument” montaż instalacji, z której produkcja energii elektrycznej będzie przewyższała zapotrzebowanie w budynku mieszkalnym.

W odróżnieniu do źródeł ciepła, program nie wprowadza zapisów nakazujących dopasowanie wielkości instalacji wytwarzających energię elektryczną do potrzeb budynku mieszkalnego. Jedynym ograniczeniem jest tu moc znamionowa instalacji (40 kW) i maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych (100 tys. zł dla jednego źródła w budynku jednorodzinnym). Każdy może uzyskać dofinansowanie do instalacji, z której nadwyżki będą magazynowane (w akumulatorach lub w postaci ciepła) albo odprowadzane do sieci elektroenergetycznej.

Inwestor musi sobie jednak odpowiedzieć na pytanie, czy montaż instalacji przewyższającej jego zapotrzebowanie na energię elektryczną jest dla niego opłacalny. Regulacje prawne zachęcają prosumentów przede wszystkim do zużywania wytworzonej energii na potrzeby własne, w celu zaoszczędzenia na energii pobieranej z sieci. Nadwyżki energii wyprodukowanej w dofinansowanej instalacji będzie można sprzedawać w 2015 r. po cenie ok. 16-17 gr/kWh (80% ceny rynkowej), a od 2016 r. po cenie ok. 22 gr/kWh (100 % ceny rynkowej) oraz korzystać z zasady net-meteringu (rozliczanie różnic energii z operatorem w okresach półrocznych). Zastosowanie przewymiarowanej instalacji może nie zapewnić opłacalności w akceptowalnym okresie eksploatacji.

Zalecamy więc rozwagę przy doborze wielkości instalacji.

Czy instalacja musi być zamontowana na budynku mieszkalnym, na potrzeby którego dostarcza energię?

Nie. W programie nie ma ograniczenia dotyczącego miejsca montażu instalacji. Instalacja może być zamontowana w / na innym budynku lub na gruncie. Ważne jest, aby służyła na potrzeby budynku mieszkalnego.

Czy rozliczenie z tytułu różnicy między ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej wprowadzonej do sieci (net-metering) , w danym półroczu, dotyczy wyłącznie energii czynnej, czy także opłaty sieciowej zmiennej oraz opłaty jakościowej? Jeżeli dotyczy wyłącznie energii czynnej, to czy wytwórca będzie obowiązany pokrywać pozostałe opłaty za całość energii elektrycznej pobranej z sieci?

Zgodnie z interpretacją uzyskaną od Departament Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki, net-metering, w rozumieniu ustawy o Odnawialnych źródłach energii, dotyczy wyłącznie energii czynnej. Wytwórca będzie zobowiązany pokrywać pozostałe opłaty za całość energii elektrycznej pobranej z sieci, bez pomniejszania o ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci.

Czy certyfikat międzynarodowego znaku jakości EHPA Q, potwierdza osiągnięcie wartości współczynników efektywności pomp ciepła COP, na poziomie wymaganym w programie „Prosument”?

Oznaczenie pompy ciepła (lub typoszeregu pomp ciepła) znakiem jakości EHPA Q potwierdza, że spełnia ona wysokie wymagania postawione przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA), w tym:

zgodność wszystkich głównych komponentów z wymaganiami krajowymi (oznakowanie CE) minimalny poziom efektywności, wyznaczony w wyniku badań w jednym z ośrodków testowych akredytowanych zgodnie z ISO 17025, dla testowania następujących typów pomp ciepła:

  • solanka/woda B0/W35 - 4.30
  • woda/woda W10/W35 - 5.10
  • powietrze/woda A2/W35 - 3.10
  • bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda E4/W35 - 4.30

Podsumowując, certyfikat EHPA Q potwierdza spełnienie wymagań programu „Prosument” w zakresie minimalnych wartości współczynników COP, ale tylko w przypadku ww. typów pomp.

Baza internetowa z aktualnymi certyfikatami EHPA Q znajduje się na stronie internetowej EHPA http://www.ehpa.org/ehpa-quality-label/qldb/ i jest tam możliwość pobrania oryginalnego certyfikatu EHPA Q w formacie pdf.

Źródło: http://nfosigw.gov.pl

Opublikował: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 327