Dofinansowanie na zasadach ogólnych

OZ - Gospodarka odpadami i ochrona pow. ziemi

Aktywna oferta

- pożyczka do 100% wartości kosztów kwalifikowanych

- dotacja do 50 % kosztów kwalifikowanych dla zadań związanych z niepolegającą na samooczyszczaniu remediacją historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, jeżeli obowiązanym do przeprowadzenia remediacji jest regionalny dyrektor ochrony środowiska

- dotacja do 50 % kosztów kwalifikowanych dla zadań związanych z ochroną powierzchni ziemi, z wyłączeniem remediacji polegających na samooczyszczaniu, jeżeli realizowane są przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska

Zadania dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej lub innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi mogą uzyskać dofinansowanie w formie pożyczki na zachowanie płynności finansowej do wysokości przyznanego dofinansowania bezzwrotnego.

Przy dofinansowywaniu zadań realizowanych w ramach określonych programów, porozumień i konkursów zasady i warunki udzielania pomocy finansowej ustalane będą przez Radę Nadzorczą odrębną uchwałą.

W zakresie kosztów kwalifikowanych obowiązują „Wytyczne dotyczące kosztów kwalifikowanych” przyjęte uchwałą przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu.

Ostatnio zmodyfikował: Monika Liwocha 2018-07-13 11:28:09
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 341
Historia zmian strony: 3