Dofinansowanie na zasadach ogólnych

OA - Ochrona atmosfery

Aktywna oferta

  • Zmniejszanie emisji pyłów i gazów, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz gazów cieplarnianych z energetycznego spalania paliw i procesów technologicznych.
  • Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń na obszarach zabudowanych, turystycznych oraz przyrodniczo chronionych, w szczególności poprzez realizację zadań wynikających z przyjętych programów ochrony powietrza.
  • Ograniczenie emisji substancji toksycznych zagrażających zdrowiu i życiu ludności.
  • Racjonalizacja gospodarki energią, w tym wykorzystanie źródeł energii odnawialnej.
  • Realizacja kompleksowych programów termomodernizacji obiektów jednostek samorządu terytorialnego oraz użyteczności publicznej.
  • Podniesienie efektywności gospodarowania energią m.in. poprzez ograniczanie strat w procesie przesyłania i dystrybucji energii, w tym przebudowa systemów ciepłowniczych.
  • Realizacja innych zadań inwestycyjnych wynikających z „Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego” przyjętego uchwałą nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r.

Fundusz realizuje zadania zapisane w priorytecie „ochrona atmosfery” uczestnicząc również w programach NFOŚiGW.

Ostatnio zmodyfikował: Monika Liwocha 2018-07-13 14:25:39
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 6668
Historia zmian strony: 2