Programy

Mały Strażak

Koszt kwalifikowany stanowi koszt realizacji zadania związany z zakupem sprzętu specjalistycznego służącego zapobieganiu, ograniczaniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska oraz zakupem odzieży specjalistycznej.

Wojewódzki Fundusz może sfinansować koszty kwalifikowane zadania, które zostały poniesione po dacie złożenia wniosku o dofinansowanie. Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dowodu księgowego.

W przypadku projektów dofinansowanych ze środków UE stosuje się obowiązujące wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków obowiązujące
w ramach poszczególnych programów, zatwierdzone przez właściwą instytucję.

Podatek VAT uznawany jest za koszt kwalifikowany w sytuacji, gdy stanowi on koszt ponoszony na realizację zadania a beneficjent nie ma możliwości jego odliczenia lub odzyskania na mocy odrębnych przepisów.

Dotację przeznacza się na zamknięty katalog kosztów kwalifikowanych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Programu.

Ostatnio zmodyfikował: Monika Liwocha 2019-07-01 10:30:09
Opublikował: Monika Liwocha 2019-07-01 10:27:46
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 1550
Historia zmian strony: 1