Programy

Azbest

Aktywna oferta

  • Maksymalny koszt usunięcia 1 Mg odpadu nie może przekroczyć 700 zł.
  • Zwiększenie kosztu kwalifikowanego zadania nie stanowi podstawy do zwiększenia wartości przyznanej dotacji.
  • W przypadku, gdy koszty kwalifikowane zadania ulegną zmniejszeniu w trakcje jego realizacji beneficjent może w ramach przyznanej już dotacji przeznaczyć te środki na inną nieruchomość, która jest również ujęta w gminnym programie usuwania azbestu, a także znajduje się w inwentaryzacji. Należy o tym fakcie każdorazowo informować Wojewódzki Fundusz.
  • Okres kwalifikowalności kosztów rozumiany jako data wystawienia faktury od 01.01.2019r. do 15.11.2023r., z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, przy czym termin płatności za fakturę nie może wykraczać poza okres kwalifikowalności kosztów.
  • Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli beneficjent ma możliwość żądania zwrotu lub odliczenia podatku VAT.
  • Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11-09-2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) W przypadku, gdy do wyboru wykonawcy nie mają zastosowania przepisy powyższej ustawy, w szczególności na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy zgodnie z obowiązującymi u niego procedurami w tym zakresie oraz z poszanowaniem zasad udzielania zamówień wynikających z przepisów powyższej ustawy, jak również umieszczając ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem udzielenia zamówienia.
  • Przed rozpoczęciem prac (w terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca powinien dokonać zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest (właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu) - zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649, z późn. zm. oraz stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010r. Nr 162, poz. 1089, z późn. zm.).
  • Obowiązkiem Beneficjenta jest weryfikacja zgłoszenia przystąpienia do prac na podstawie przedłożonych dokumentów oraz szczegółowego harmonogramu prac uwzględniającego 7 dniowy okres przypadający od zgłoszenia do rozpoczęcia prac na terenie gminy.

Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Małysa 2023-01-13 07:48:23
Opublikował: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 4675
Historia zmian strony: 7