Ogłoszenia

24-10-2011

Program Infrastruktura i Środowisko: nabór wniosków w trybie konkursowym

Ministerstwo Środowiska, Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach: Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2

...

Czytaj więcej

10-10-2011

Wyniki III konkursu OZE

Wyniki III konkursowego naboru wniosków w ramach programu „Budowa, rozbudowa lub modernizacja odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej energii cieplnej lub elektrycznej na terenie województwa dolnośląskiego”

...

Czytaj więcej

09-09-2011

Azbest - wyniki konkursu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru wniosków do konkursu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW cz.2) „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, decyzją Zarządu z dnia 06.09.2011 r. zakwalifikowano do dofinansowania następujące wnioski

...

Czytaj więcej

29-07-2011

„Nowe prawo odpadowe...” - dodatkowy etap konkursu

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu korzystając z uprawnień wynikających z § 4 ust. 2 oraz § 4 ust. 8 tiret 1 regulaminu konkursu na dofinansowanie zadania: pn. „Nowe prawo odpadowe – nowy styl życia Dolnoślązaków. Regionalna kampania informacyjno-edukacyjna. Etap I”, w dn. 28.07.2011 r. podjął decyzję o zorganizowaniu dodatkowego etapu procesu wyboru realizatora kampanii w ramach Etapu I.A

...

Czytaj więcej

07-07-2011

"Nowe prawo odpadowe - nowy styl życia Dolnoślązaków" - konkurs

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza konkurs na dofinansowanie zadania pn.: „Nowe prawo odpadowe – nowy styl życia Dolnoślązaków. Regionalna kampania informacyjno-edukacyjna. Etap I”

...

Czytaj więcej