Czyste powietrze

 

W jaki sposób osoby starsze będą mogły składać wniosek? Co w przypadku braku możliwości złożenia wniosku tylko elektronicznie – czy dotychczasowa forma (elektronicznie przez Portal Beneficjenta + Poczta) nadal będzie możliwy?


Nadal będzie możliwe złożenie wniosku, wypełnionego w interaktywnym formularzu PDF, przez Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej każdego z 16 WFOŚiGW, oraz dostarczenie go do siedziby właściwego WFOŚiGW również za pośrednictwem poczty. Możliwe też będzie złożenie wniosku wyłącznie w wersji papierowej.

 

Czy skorzystanie z dotacji gminnej w kwocie niepokrywającej całości dotacji wyklucza uzyskanie dotacji z programu „Czyste Powietrze”? Na przykładzie: mieszkaniec otrzymał dotację z programu gminnego w kwocie odpowiadającej 20% całości poniesionych kosztów na wymianę systemu ogrzewania. Czy w ogóle nie może się starać o dotację z CzP? Co w przypadku gdy mieszkaniec otrzyma dofinansowanie z gminy po 30.04.2020? Czy może się również starać o dofinansowanie z CzP?


Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie z gminy, tzn. podpisał umowę na to dofinansowanie, w terminie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2020 r., to może otrzymać dotację z Programu Czyste Powietrze tylko na zakres przedsięwzięcia, na który nie otrzymał dofinansowania w ramach programu z gminy (np. jeśli otrzymał dotację na zakup nowego kotła, to już nie może ubiegać się o dotację na kocioł w ramach CzP). Natomiast w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma dofinansowanie z gminy (podpisał umowę) po 30.04.2020 r. to może uzyskać dodatkową dotację z Programu Czyste Powietrze na ten sam zakres przedsięwzięcia co we wniosku do programu gminnego. Łączna kwota dofinansowania w takim wypadku nie może jednak przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

 

Co w przypadku starych budynków, w przypadku, których mieszkaniec nie ma możliwości przedłożenia dokumentów potwierdzających oddanie do użytkowania? Np. budynki z lat 60-tych lub starsze?


We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca musi wybrać przedział czasowy, w którym wystąpiono o zgodę na budowę/zgłoszono budowę dla budynku, w którym będzie realizowane wnioskowane przedsięwzięcie. Jeśli Wnioskodawca nie ma takiej informacji w przypadku starszych budynków, to we wniosku powinien wybrać przedział czasowy odzwierciedlający orientacyjny rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy. Nie ma potrzeby dołączania do wniosku dodatkowych dokumentów w tym zakresie.

 

Co oznacza, że wsparciu będą podlegać inwestycje zakończone? Czy inwestycje muszą być rozpoczęte przed złożeniem wniosku, a zakończone po jego złożeniu? Czy może inwestycja musi być zakończona przed złożeniem wniosku, a po jego złożeniu będzie podlegała dotacji?


Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż 15.05.2020 r. A więc jeśli rozpoczniemy przedsięwzięcie np. 01.06.2020 r. to mamy czas aż do 01.12.2020 r. na złożenie wniosku o dotację w ramach Programu Czyste Powietrze.

Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r. Jeśli więc nasze przedsięwzięcie ukończymy np. 15.08.2020 r. a było rozpoczęte 02.06.2020 r. to mamy czas aż do 02.12.2020 r. na złożenie wniosku o dotację w ramach Programu Czyste Powietrze.

Przedsięwzięcie nie musi być zakończone czy nawet rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku. Można złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze mając dopiero w planach przedsięwzięcie. Okres, w którym przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane i zakończone wynosi 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Na stronie NFOŚiGW czytamy, że „będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja br.”. Czy mieszkańcy, którzy rozpoczęli i zakończyli inwestycję w kwietniu 2020 r. (np. montaż instalacji PV), będą mogli skorzystać z refundacji poniesionych wydatków w nowej edycji Czystego Powietrza, tym bardziej, że program miał pierwotnie wejść w życie końcem marca 2020 r. i można było zrozumieć, że 6 miesięcy będzie liczone właśnie od tej daty wstecz?


Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona jest w Programie możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

W związku z powyższym, w ramach naboru od 15.05.2020r. nie można zakwalifikować do dofinansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych w kwietniu 2020 r.

Zapis dotyczący kwalifikowania przedsięwzięć rozpoczętych, a nawet zakończonych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie i nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie, był opublikowany już w marcu w pierwszej wersji Programu. Nie była tam wskazana data 15.05.2020 r., ponieważ w tamtym czasie nie była ona jeszcze znana.

W komunikacie z dnia 2 kwietnia 2020 r. NFOŚiGW wskazał wyjaśnienie przesunięcia terminu ogłoszenia naboru, cyt. W związku z obecną sytuacją w kraju (COVID-19) NFOŚiGW ogłosi termin naboru na nowych zasadach po Świętach Wielkiej Nocy.

Jeżeli chodzi o montaż instalacji PV to osoba, która wykonała taką inwestycję w kwietniu 2020 r. może złożyć wniosek do Programu Mój Prąd, w ramach którego możne przy spełnieniu jego warunków otrzymać 5 tys. zł dotacji na taką instalację. W tym Programie przyjmowane są wnioski na przedsięwzięcia zakończone.

 

Czy osoba korzystająca z ulgi termomodernizacyjnej w 2019 roku (poniosła wydatki po 15.11.2019) może złożyć wniosek o dofinansowanie wydatków poniesionych np. na termomodernizację? Jeśli tak, to jak przedstawić koszt kwalifikowany? Całość i korekta zeznania podatkowego, różnica między wydatkiem poniesionym a otrzymanym zwrotem?


W takim przypadku nie można złożyć wniosku o dofinansowanie ponieważ przedsięwzięcie zostało zakończone przez 15.05.2020. Wydatki na termomodernizację budynku poniesione w 2019 r. nie mogą być kwalifikowane w rozpoczynającym się naborze wniosków według nowej wersji Programu (od dnia 15.05.2020 r.). Dopiero od tej daty wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

 

Czy dokumentacja wykonana i opłacona przed 15 maja 2020 r. będzie uwzględniona w kosztach kwalifikowanych?


Koszty poniesione przed 15 maja 2020 r. nie są kwalifikowane.
Koszty kwalifikowane są do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż 15 maja 2020 r.

 

Czy Beneficjent, który w poprzedniej wersji wykorzystał całą pulę środków (53 tys. zł, np. na wymianę systemu ogrzewania + ocieplenie ścian) będzie mógł skorzystać z tej wersji np. z dofinansowania kolektorów słonecznych?


W przypadku gdy wnioskodawca skorzystał z dofinansowania we wcześniejszych wersjach Programu obowiązujących przed wersją obowiązującą  od 15.05.2020 r., to na ten sam budynek/lokal mieszkalny może złożyć wniosek o dofinansowanie w zakresie pkt. 9.2.2. poz. 3 Części 1) lub pkt. 9.2.2. poz. 2 Części 2 (po wejściu w życie Cz. 2) Programu, czyli zadania związane z:

a) zakupem i montażem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

b) zakupem i montażem ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

c) wykonaniem dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

ale na inne koszty kwalifikowane niż dofinansowane wcześniejszą dotacją. W takim przypadku nie będzie mógł dofinansować kolektorów słonecznych, gdyż dofinansowanie do kolektorów można uzyskać tylko w sytuacji gdy w ramach tego samego wniosku o dofinansowanie wymienia się źródło ciepła.

 

Czy mogę inwestycję zrealizować etapami i kilka razy uzyskać dotację w ramach programu na ten sam budynek?


W nowej wersji Programu na jeden budynek/lokal mieszkalny może być udzielone tylko jedno dofinansowanie w ramach Programu.

 

Czy skorzystanie z Programu Czyste Powietrze na inwestycję połączoną z montażem instalacji fotowoltaicznej wyklucza skorzystanie z programu „Mój Prąd”?


Tak: uzyskanie dotacji na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w ramach Programu Czyste Powietrze uniemożliwia Beneficjentowi ubieganie się o dotację w ramach Programu „Mój Prąd”. Podobnie jest w przypadku gdy Wnioskodawca Programu Czyste Powietrze uzyskał już wcześniej dofinansowanie  na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej z Programu „Mój Prąd”, to nie może uzyskać takiego dofinansowania w Programie Czyste Powietrze.

 

 

Ostatnio zmodyfikował: Administrator systemu 2020-09-10 13:02:31
Opublikował: Robert Borkacki 2020-05-19 12:46:14
Liczba wyświetleń strony: 32039
Historia zmian strony: 3