10-10-2017

Azbest - ogłoszenie naboru

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza konkursowy nabór wniosków na rok 2017 w ramach Program Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Warunki dofinansowania udzielonego przez WFOŚiGW:

  • Beneficjentem Programu może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego (JST) podejmująca realizację przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu:

  • przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gmin dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej, w której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

  • przeprowadzenie procedury związanej z wyłonieniem wykonawcy zadania zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.

  • JST może uzyskać do 100% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji na zadanie obejmujące koszty demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub noszących znamiona klęski żywiołowej, mogą być kwalifikowane od dnia zaistnienia zdarzenia czyli po dniu 10 sierpnia 2017r.

  • Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100 % jego kosztów kwalifikowanych, w formie dotacji, lecz nie więcej niż iloczyn kwoty 800 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zwierających azbest

  • Jednostki samorządu terytorialnego pośredniczące w przekazywaniu dofinansowania ostatecznemu odbiorcy stosują zasady dotyczące pomocy publicznej i są zobowiązane do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy.

  • Do wniosku należy dołączyć listę przedsięwzięć planowanych do dofinansowania z udziałem środków udostępnionych WFOŚiGW przez NFOŚiGW wraz z potwierdzeniem przez właściwego Wojewodę wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.

  • Realizacja zadania i wypłata dofinansowania dla JST do dnia 08 grudnia 2017r.

Wnioski w wersji papierowej należy składać w sekretariacie siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24

w terminie od dnia 10 października 2017 r. do dnia 19 października 2017 r. do godziny 1530


Pliki do pobrania
Załącznik Wielkość Data
Ogłoszenie-Azbest

Opublikował: Robert Borkacki 2017-10-10 13:33:08

235 kB 10-10-2017

Ostatnio zmodyfikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-10-31 15:52:15
Opublikował: Robert Borkacki 2017-10-10 13:30:10