12-02-2024

Uwaga! Czas na rozliczenie wniosków z Programu - Dolnośląski pilotaż budynki wielorodzinne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przypomina o obowiązku rozliczenia wniosków z Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego”.

 

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Programu Priorytetowego, okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Warunkiem wypłaty dotacji jest przedłożenie przez Beneficjenta w terminie do 90 dni po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia prawidłowo podpisanego, kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.

Zgodnie z zapisami Programu Priorytetowego przyznane środki wydatkowane będą przez WFOŚiGW we Wrocławiu do dnia 31.10.2024 r. Mając na uwadze okres oceny składnych wniosków o płatność oraz w celu umożliwienia Beneficjentom przygotowania ewentualnych korekt i uzupełnień, zwracamy się z prośbą o jak najszybsze złożenie rozliczenia zakończonej inwestycji.

Opublikował: Agnieszka Małysa 2024-02-12 10:44:07