21-06-2023

30 lat w trosce o środowisko

Misja

Celem strategicznym Funduszu jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku oraz działanie na rzecz transformacji do gospodarki niskoemisyjnej. Wierzymy, że dzięki współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, wizja zielonego Dolnego Śląska jest realna. Dlatego każdego dnia razem pracujemy by skutecznie zrealizować to wyzwanie, aby nasza wizja stała się rzeczywistością.

 

 

Dzięki prośrodowiskowym inwestycjom stan środowiska ulega poprawie i podnosi się jakość życia mieszkańców.

Jesteśmy największą instytucją na Dolnym Śląsku, która finansuje inwestycje z zakresu ochrony środowiska Z ożywienia gospodarczego stymulowanego przez pożyczki i dotacje z Funduszu skorzystało wielu Beneficjentów. Z pomocy finansowej Funduszu korzystają m.in. samorządy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe czy państwowe jednostki budżetowe. Na Dolnym Śląsku trudno wskazać gminną insta­lację służącą ochronie środowiska, która nie uzyskała pomocy finansowej WFOŚiGW we Wrocławiu.

Fundusz wspiera fi­nansowo setki inicjatyw mających na celu zachowanie dziedzictwa przyrod­niczego Dolnego Śląska dla przyszłych pokoleń. WFOŚiGW we Wrocławiu dofi­nansowuje działania ośrod­ków edukacji ekologicznej, setki kampa­nii, programów i akcji edukacyjnych oraz wydawanie i prenumeratę czasopism ekologicznych. Wszystko to przekłada się na wzrost świadomości oraz proekolo­giczne zachowania społeczeństwa Dol­nego Śląska.

Siłą Funduszu są nie tylko środki finansowe - dysponujemy także doświadczoną kadrą. Nasi pracownicy to inżynierowie, analitycy finansowi, specjaliści od funduszy europejskich i finansów publicznych. Eksperci WFOŚiGW we Wrocławiu zawsze służą fachową wiedzą. Doradzą i pomogą rozwiać wątpliwości na temat realizowanych przez nas programów, służą również pomocą w wypełnianiu wniosków.

 

Uczymy wrażliwości ekologicznej. Bardzo nam zależy na tym, aby świadomość ekologiczna wśród mieszkańców stale rosła.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jest już z Państwem 30 lat. Wspieramy zrównoważony rozwój i gospodarkę niskoemisyjną a z efektów ekoinwestycji korzystają tysiące Dolnoślązaków. Nasze główne zadanie to przede wszystkim wspieranie finansowo wszelkich przedsięwzięć, które służą ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości. Realizujemy coraz więcej systemowych działań, jak Program Priorytetowy Czyste Powietrze. To największy w historii kompleksowy program do walki z niską emisją. Liczymy, że dzięki niemu uda się w końcu wyeliminować stare, nieefektywne źródła ciepła tak zwane kopciuchy. Poprawa stanu środowiska i zdrowia Dolnoślązaków jest dla nas najważniejszym zada­niem. Do tej pory z myślą o środowisku
WFOŚiGW we Wrocławiu dofinansował ponad 12 tys. zadań na kwotę blisko 4,5 miliarda złotych.

Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu

Prezes Łukasz Kasztelowicz

Zastępca Prezesa Zarządu Bartłomiej Wiązowski

Nasi Beneficjenci

O wsparcie finansowe WFOŚiGW we Wrocławiu mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz ich stowarzyszenia,

 • jednostki budżetowe,

 • przedsiębiorcy,

 • osoby fizyczne,

 • nieprowadzące działalności gospodarczej stowarzyszenia, związki wyznaniowe, fundacje, inne jednostki o charakterze opiekuńczo - wychowawczym, kultury fizycznej, oświatowym, kulturalnym i badawczym.

 

Pieniądze na proekologiczne inwestycje i projekty

 • Oprocentowane pożyczki, w tym pożyczki przeznaczone na zachowanie płynności finansowej.

 • Oprocentowane pożyczki, w tym pożyczki przeznaczone na zachowanie płynności finansowej.

 • Bezzwrotna dotacja, w tym:
  - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych
  - dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych.

 • Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej.

 • Przekazanie środków w celu dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe.

 • Możliwe jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej łącznie pożyczką i dotacją.

 

Wierzymy, że to co robimy dla otaczającego nas środowiska, jest kluczowe dla przyszłości naszej planety, dla zdrowia ludzi i ochrony przyrody.

 

6 priorytetów środowiskowych wspieranych przez Fundusz

 • ochrona atmosfery (w tym odnawialne źródła energii i poprawa efektywności energetycznej)

 • ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi,

 • racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi,

 • ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów,

 • edukacja ekologiczna.

 • zapobieganie i likwidacja poważnych awarii i ich skutków dla środowiska
   

Dzięki prośrodowiskowym inwestycjom stan środowiska ulega poprawie i podnosi się jakość życia mieszkańców.

 

 

 

Galeria zdjęć

Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Małysa 2023-06-21 13:29:51
Opublikował: Agnieszka Małysa 2023-06-21 12:05:16