28-07-2021

Nadwyżka dochodów budżetu gmin i powiatów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przypomina o konieczności dostarczenia do tut. Funduszu załącznika Nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/ OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy lub powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za rok 2020.

UWAGA!

Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową dochodów gminny lub powiatu przypadających na 1 mieszkańca, osiągniętą w 2020 roku (art. 404 ustawy – Prawo ochrony środowiska) odpowiednio:

  • dla gminy – 11,25 zł,

  • dla powiatu – 2,67 zł

zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2020 r. przypadających na jednego mieszkańca (M.P. z 2021 r. poz. 510).

W przypadku wystąpienia nadwyżki dochodów wpłatę należy dokonać w terminie do 16 sierpnia 2020 roku na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w BGK nr: 04 1130 1033 0018 8156 7020 0002.

Opublikował: Agnieszka Małysa 2021-07-28 10:55:38