27-06-2019

Pieniądze na oczyszczalnie ścieków i kanalizację

Już od poniedziałku 1 lipca samorządy mogą składać wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie m.in. budowy przydomowych i lokalnych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. W naborze mogą uczestniczyć tylko te samorządy, na terenach których nie ma zbiorczych sieci kanalizacyjnych i nie są one ujęte w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Dolnośląski nabór jest częścią ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Pieniądze na ten Program pochodzą z NFOŚiGW. To w skali kraju 200 mln złotych. Program daje szansę na finansowe wsparcie dla tych gmin, które nie znalazły się w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. KPOŚK otwiera furtkę dla pozyskania funduszy unijnych na inwestycje ekologiczne. Jednak, aby zakwalifikować się do KPOŚK trzeba było wypełnić wysokie wskaźniki, m.in. odpowiedni poziom zagęszczenia ludności na danym obszarze. - Nie zawsze budowa kanalizacji jest możliwa, na przykład z powodu zbyt rozproszonej zabudowy. Wtedy dobrym rozwiązaniem może być przydomowa oczyszczalnia ścieków wyposażona w reaktory biologiczne - mówi Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. Inne inwestycje, które będą dofinansowane z nowego programu to budowa oczyszczalni ścieków dla gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów użyteczności publicznej oraz budowa lub modernizacja lokalnych oczyszczalni ścieków. Będzie można także ubiegać się o pieniądze na wykonanie przyłączeń budynków do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz budowę stacji uzdatniania wody. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku dotyczącego budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni będzie przedstawienie dokumentacji geologicznej oraz opinii uprawnionego geologa, potwierdzających   odpowiednie: przepuszczalność gruntu (min. Klasa C) i poziom wód gruntowych. - WFOŚiGW we Wrocławiu będzie udzielał samorządom nisko oprocentowanych pożyczek. Zarząd Funduszu będzie mógł częściowo umarzać te pożyczki - w wysokości do: 30 lub 50 proc. wypłaconej kwoty, ale nie więcej niż 5 mln zł - mówi Kasztelowicz. Decyzja zależeć będzie od sytuacji finansowej gminy. Program będzie realizowany w latach 2019-2023.

Opublikował: Monika Liwocha 2019-06-27 08:18:15