18-06-2018

50 mln złotych dla samorządów z Dolnego Śląska dotkniętych suszą

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przygotował dwa programy mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostawy wody do picia i zapobieganie deficytom wody, na obszarach dotkniętych suszą w 2015r., poprzez dofinansowanie niezbędnych przedsięwzięć służących zapewnieniu mieszkańcom dostępu do wody. Programy obejmują swoim zasięgiem gminy z terenu województwa dolnośląskiego, na obszarach których w 2015r. wystąpił znaczny niedobór wody i które zgłosiły ten fakt do Wojewody Dolnośląskiego.

„Programy Priorytetowe przeciwdziałania deficytowi wody na obszarach objętych suszą w 2015 r., to efekt wspólnej pracy przedstawicieli Wojewody, Funduszu i poszczególnych samorządów. Programy oferowane gminom przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, to preferencyjne wsparcie finansowe dla poszkodowanych samorządów z przeznaczeniem na budowę ujęć wody, stacji uzdatniania wody czy nowych wodociągów. Istotne dla środowiska jest rozwiązywanie tego typu problemów z dostawami wody w powiązaniu z zachowaniem dbałości o bezpieczeństwo ekologiczne, w tym z odpowiednim odbiorem ścieków” – mówi Prezes Zarządu Łukasz Kasztelowicz

„Bardzo się cieszę, że Fundusz przygotował dwa programy, które są realnym narzędziem pomocy dla samorządów dotkniętych suszą. Problem jest poważny i dotyka przede wszystkim mieszkańców, więc wszystkim nam powinno zależeć na naprawie sytuacji. Procedura nie jest skomplikowana i wierzę, że samorządy skorzystają z tej szansy. Odpowiadamy na prośby wójtów, burmistrzów i prezydentów, które pojawiały się m.in. podczas spotkań w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. W tym przypadku nasza współpraca owocuje dobrymi programami i środkami na realizacje inwestycji”- mówi Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak

PROGRAM I

1. Program będzie wdrażany w latach 2018-2021r.
2. Budżet 10 mln zł
3. Kwota dofinansowania wynosi do 100% wartości kosztów kwalifikowanych zadania w tym:

 • do 60% w formie pożyczki,

 • do 40% w formie dotacji.

4. Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły do dnia 30.06.2021r. lub do wyczerpania puli środków zaplanowanych w budżecie programu.

5. Beneficjenci (wnioskodawcy):

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

 • osoby prawne świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, w których udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50%.

6. Na co można dostać dofinansowanie:

Niezbędne i pilne inwestycje, których celem jest ograniczenie potencjalnych niedoborów wody pitnej na obszarach, w których wystąpił deficyt wody w roku 2015 poprzez:

 • modernizację / rozbudowę / budowę ujęcia wody,

 • modernizację / rozbudowę / budowę ujęcia wody wraz ze SUW mającą na celu zwiększenia ilości poboru wody z ujęcia i w konsekwencji dostarczenia jej do mieszkańców,

 • budowę zbiorczych punktów czerpalnych wody na terenie miejscowości,

 • budowa sieci przesyłowej polegającej na połączeniu ujęcia wody/ SUW, które posiada zwiększoną produkcję wody, z siecią wodociągową zaopatrywaną z ujęcia wody/SUW-u o niewystarczającej ilości wody. Celem sieci będzie likwidacja czasowego deficytu wody.

 • zakup cystern lub sprzętu do transportu wody pitnej.

PROGRAM II

1. Program będzie wdrażany w latach 2018-2021r.
2. Budżet : 40 mln zł
3. Kwota dofinansowania wynosi do 100% wartości kosztów kwalifikowanych zadania w formie pożyczki, z możliwością częściowego umorzenia kapitału do wysokości 25% udzielonej pożyczki na zadanie.
Umorzenie 10% udzielonej pożyczki następuje po zrealizowaniu zadania, a w przypadku skorzystania z okresu karencji przy spłacie pożyczki po tym okresie, pozostała część tj. 15% pożyczki po spłacie 75% wysokości udzielonej pożyczki
4. Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły do dnia 30.06.2021r. lub do wyczerpania puli środków zaplanowanych w budżecie programu.
5. Beneficjenci (wnioskodawcy):

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

 • osoby prawne świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, w których udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50%.

6. Na co można dostać dofinansowanie:

Budowa, rozbudowa lub modernizacja ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej na obszarach, w których wystąpił deficyt wody w 2015 r.

MIASTA I GMINY OBJĘTE PROGRAMEM: Miasto i Gmina Bogatynia, Miasto i Gmina Bolków, Gmina Gaworzyce, Gmina Janowice Wielkie, Gmina Jeżów Sudecki, Gmina Kamieniec Ząbkowicki, Miasto Karpacz, Gmina Kłodzko, Miasto Kowary, Miasto i Gmina Leśna, Miasto i Gmina Lubawka, Miasto i Gmina Lubomierz, Gmina Marciszów, Gmina Męcinka, Miasto i Gmina Mirsk, Gmina Mściwojów, Gmina Mysłakowice, Gmina Nowa Ruda, Miasto i Gmina Olszyna, Gmina Platerówka, Gmina Podgórzyn, Gmina Stara Kamienica, Gmina Stoszowice, Gmina Sulików, Miasto Szklarska Poręba, Miasto i Gmina Świerzawa, Miasto i Gmina Węgliniec, Miasto i Gmina Wleń, Miasto Wojcieszów

Szczegóły na stronach WFOŚiGW we Wrocławiu:

http://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/woda-dla-mieszkancow-i/w_389,podstawowe-informacje 

http://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/woda-dla-mieszkancow-ii/w_394,podstawowe-informacje

Galeria zdjęć

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2018-09-03 09:15:15
Opublikował: Agnieszka Małysa 2018-06-18 12:15:31