Dofinansowanie na zasadach ogólnych

UR - Pozostałe dziedziny

Aktywna oferta

Dotacje:

  • Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz ich stowarzyszenia.
  • Jednostki budżetowe.
  • Publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
  • Nieprowadzące działalności gospodarczej stowarzyszenia, związki wyznaniowe, fundacje, inne jednostki o charakterze opiekuńczo – wychowawczym, kultury fizycznej, oświatowym, kulturalnym i badawczym.
  • Pozostałe podmioty w przypadku dotacji dla zadań z monitoringu środowiska, opracowania ekspertyz, prowadzenia programów badawczych i wdrożeniowych, konkursów w dziedzinie ochrony środowiska, zapobiegania lub likwidacji skutków poważnych awarii.

Pożyczki:

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związkki i ich stowarzyszenia oraz ich jednostki organizacyjne.
  • Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 672) i pozostałe osoby prawne posiadające zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych.

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk 2017-10-03 12:01:01
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 174
Historia zmian strony: 1