Dofinansowanie na zasadach ogólnych

UR - Pozostałe dziedziny

Aktywna oferta

  • Dotacja do 25% kosztów kwalifikowanych zadania,
  • Dotacja do 60% kosztów kwalifikowanych zadania w przypadku zadań z zakresu monitoringu środowiska oraz zapobiegania lub likwidacji skutków poważnych awarii.
  • Pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych zadania.
  • W przypadku łączenia w/w form dotacja do 25% wartości kosztów kwalifikowanych zadania i pożyczka do 75% wartości kosztów kwalifikowanych zadania, z zastrzeżeniem, że wysokość pożyczki nie może być niższa niż wysokość dotacji.
  • Do wysokości przyznanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej lub innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi - w przypadku pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a także przedsięwzięć finansowanych z udziałem innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi. W przypadku łączenia form dofinansowania z Funduszu, łączne dofinansowanie nie może przekroczyć 100% wartości zadania.

Dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia wspieranie w formie dotacji stanowi uzupełnienie pożyczki udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu. Zasada ta nie dotyczy zadań z zakresu monitoringu środowiska oraz zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii.

Dla zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe z zakresu monitoringu środowiska oraz zapobiegania lub likwidacji skutków poważnych awarii poziom dofinansowania zadań może być odnoszony do wartości brutto i nie powinien przekroczyć 50 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania brutto.

Zadania z zakresu monitoringu środowiska oraz zapobiegania lub likwidacji skutków poważnych awarii realizowane z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, mogą być wspomagane środkami Wojewódzkiego Funduszu w formie dotacji, pozostałe zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi tylko w formie pożyczki lub dopłat do oprocentowania kredytu bankowego.

Przy dofinansowywaniu zadań realizowanych w ramach określonych programów, porozumień i konkursów zasady i warunki udzielania pomocy finansowej ustalane będą przez Radę Nadzorczą odrębną uchwałą.

W zakresie kosztów kwalifikowanych obowiązują „Wytyczne dotyczące kosztów kwalifikowanych” przyjęte uchwałą przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu.

 

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk 2017-10-03 11:59:32
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 165
Historia zmian strony: 1