Dofinansowanie na zasadach ogólnych

OW - Ochrona wód

Aktywna oferta

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz ich stowarzyszenia
  • jednostki budżetowe
  • publiczne zakłady opieki zdrowotnej
  • nieprowadzące działalności gospodarczej stowarzyszenia, związki wyznaniowe, fundacje, inne jednostki o charakterze opiekuńczo – wychowawczym, kultury fizycznej, oświatowym, kulturalnym i badawczym
  • przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 672) i pozostałe osoby prawne posiadające zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych

Opublikował: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 356